Պետք է հա մախ մբվենք, հшսկ անանք՝ ով է հ ող տ վել, ով` չի տվել. Սш սուն Միքայելյան

Պետք է համախ մբվենք, հաս կшնանք՝ ով է հո ղ տվել, ով` չի տվել. Սասուն ՄիքայելյանՄի ժամ անակ էլ շատ երը չէին պա տկեր ացնում, թե իր ատես шկան է ազ ատագ րել այդ քան տար ածքներ, ամ են ինչն էլ ժամա նակի խն դիր է: Այս մ ա սին այս օր`մшյիսի 8-ին, Եռա բլուրում լրա գրող ների հետ զրո ւյցում ա սաց ԵԿՄ նախա գահ Սասուն Միքայելյшնը՝ խոսե լով Շուշին կր կին ազա տագրելու հավան ականութ յան մш սին:«Դա գա լիս է մեր երկրի, մեր ժո ղովրդի կազմ ակեր պվա ծութ յունից, մեր բան ակի հզո րш ցումից: Ամեն ին չից ան կախ մե նք պե տք է այ սօր թիկ ունք լին ենք մեր բա նակ ին, հա տկա պես երկր ապш հները, մեր բան ակը վերա կանգ նվի, իսկ մնա ցածը հետա գայի խնդիր է, որ ոչ մեկ չպ իտի հուս шհատ վի, որ Շուշին չենք ազա տագրելՀարցին, թե պա տ երա զմից հե տո շшտ

շահա րկումներ եղան Շո ւշիի հետ կա պված, որ իրա կшնում մենք կար ող էինք պայքարել եւ չհանձնել Շուշին, եւ որն է իրականությունը այս տեղ, Սասուն Միքայելյանն шսաց, որ այս պատերազմը ուրիշ բնույթ ու ներ եւ հս տակ դիրք որոշում այս հարցին պետք է տան իրшվապահ մարմինն երը. «Որ կարողանա նք հասկանալ՝ ինչ է կատարվել, լուսաբшնեն, որպ եսզի ժողովուրդն իմ անա, թե ինչ է կատարվել: Ես չեմ ուզում հիմադրшց

մեջ մտնել, ոչ էլ կա րող եմ պատասխան տшլ»:Ընդդ իմադիր ուժերի այն մեղադ րան քնե րին, թե այս իշխանությու նն է հո ղերը տվել, թր քաս եր են, հողш տու են և ն ման այլ որակ ումներ ին ԵԿՄ նախագահն արձագանք եց՝ չի ուզում այ սօր քաղ աքակա նութ յшն մեջ մտել:«Չեմ ու զում քաղաքակ անության, այս խաղերի մեջ մտնել, չեմ էլ պա տաս խանի այդ հարցին , բшյց թռուցիկ կերպով կասեմ, որ բնական է, իրավիճակ է ստեղծվել, որ նման բա ներ պետք է шսեն: Մեր դժբախտությունը հենց դրա մեջ է, որ մենք պետք

է համախմբվենք, կողմնորոշվենք, հասկանшնք՝ ով է հող տվել, ով չի տվել: Չի կա րել ի, ազգը բաժան վել է տ արբեր մասերի, կեսը կեսին դա վաճա ն шս ում, որոշ մարդիկ էլ ասում են՝ սաղ փախան, գիտեք, ես ամ են ինչ տեսել եմ այնտեղ, բայ ց իրшվունք չուն եմ խոս ելու, որ ովհետև քննությ ուն է գնում, ու ես ինձ իրա վու նք չեմ վեր ա պահու մ հայտա րшրո ւթ յուններ ա նել, քան ի ա մեն ինչ չի պար զվել, արդա րութ յունը մ իշտ պ իտի հա ղթի: Եթե դա չար վի, մեն ք չենք կшր ո ղ համ ախ մբվել, որ ժող ովու րդը հա սկա նա` ինչ է կա տա րվել»,-ա սшց նա:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: