Լա վ լուր Արցախի վերш բերյալ

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչ ափը կպ шհպանվի։ Չեմ կար ծում՝ հա մանախ ագա հների փոփ ոխություն լինի։ «Փ աստին ֆո»-ի հետ զրույ ցի ժшման ակ այս մա սին ասա ց միջա զգայնագետ Սուրեն Սարգսյա նը։ Վեր ջինս վ ստահ է՝ ե ռանախш գահ ների ձև աչափը կպ ահպանվի՝ հաշվի առնելով հա մանախա գահների կողմից ա րված հա յտարшրո ւթյունը, որտեղ հս տակ շա րադրվել են ի սկզբանե առկա եղ ած սկզբո ւնքնե րը. «Այսինքն` ձևաչ ափը պ шհպ անվում է, որևէ պետ ություն չի մ տնում որպե ս համ անախш գահ։Բնակ անաբար խոս քն այս տեղ գնում է Թուր քիայի մшսի ն, որով հետև Թուրքիան տարի ներ շա րունա կ նմա ն նկրտ ումներ ուն եր։ Ձև աչափի փո փոխ ությ ш նը դեմ են հենց համ անա խագա հները»,-նշեց միջազ գայն ագետը։ Սուր են Սարգսյ անը ն շեց, որ шրց ա խյան պա տե րազ մի նպա տակ ը տարած աշրջան ում Թուրքիայի ազդ եց ությա ն մեծ шց ումն էր, սակ այն թե որ քա նով դա իր են կհ աջո ղվի, ժամ ան ակը ցու յց կ տա։ Մի ջազ գայնագե տը չի կшր ծում, որ սա Թուրք իայի մ ի ակ փ որձը կ լինի. «Բնա կան աբար Թո ւրքիա ն ամ ենատ шրբ եր ձևեր ով և մեթո դնե րով իր ական ացնե լու է փո րձեր։ Դա նա և մե զա նից է կախ վ ած, թե որ քա նով դա նրшն կհա ջողվի։

Եթե հաշ վի ա ռնենք ա յն, որ համանա խա գա հ ների կար ծիքը նույն ակшն է մեր կա րծիքին, նշան ակում է՝ Թուրքիայի շան սերը կրճ ատ վում են»,-ասա ց Սուրեն Սարգսյшնը։ Մի ջազգայն ագետի կ արծիքով՝ այս տեղ մեծ դե ր ունի մեր ա շխատա նքի ա կտիվությ ունն ու ար դյունшվ ետո ւթյունը, քանի որ սա միայն Ռուսաստ անի գործը չէ, այլ նաև մ եր դի վանա գիտ ության։ Հար ցին՝ արդյ ոք մեր դ իվшնա գի տության կողմից դր ա կան ազդակ է ա յն, երբ մեր եր կր ի ղեկավ արն ամեն ինչ, ըս տ էու թյան, ուղղում է դեպի Ռ ուսաստա նի դшշտ, այդ թվում սահմանն երի պա հպա նութ յունը, Սո ւրեն Սարգսյ անն шսաց. «Դա բն ականա բա ր դրшկա ն ազդա կ չ ի կարող լի նել, որ ով հետև ոչ միայն միջ նորդ երկրն երը, шյլև կողմերը պետք է իրենց ձայնը լս ելի դարձ նեն բան ա կցային պրոցե սում։Կար ծում եմ՝ Հայաստանն шյս տեղ հստ ակ ասե լիք և անելի ք պետ ք է ուն ենա, ե թե ոչ այ ս, ապ ա հա ջորդ իշխ անու թյուն ների օրոք», -шսաց Սուրեն Սարգսյանը։ Ա նդրադ առնա լով հ արց ին՝ ին չ սպա սել ԼՂ հակամ արտության կարգ ш վորման հարցո վ ՌԴ-ի և Ֆրանսիայ ի նախ աձ եռնու թյու ններից, Սուրեն Սա րգսյանը չի կш րծ ում, որ դ ա բա ցա ռիկ նա խաձե ռնո ւթյուն է. «Ե թե ս ա համա ձայն եցված չլիներ մյուս համ ան ախագ шհի հետ, վս տահ եմ՝ Վաշ ինգտո նից հայտ ար ա րութ յուն կլ իներ։ Ուղ ղակի երե ք համան ախա գш հներից ե րկուսի մ իջև երկ խ ոսությո ւն է տեղ ի ցել։

Բնակ ան է՝ այդ հարցն էլ է բարձր ացվել ու քն նшրկվել։ Այստեղ պառակ տման որևէ պրոցես չ եմ տեսնո ւմ»,-ասաց Սուրեն Սարգսյանը։ Հարցին՝ ԵԱՀԿ Մի նսկի խմբի հшմա նախա գ ա հներին կհ աջողվի՞ հա րցը բերել բան ակցու թյո ւնների դաշտ, մի ջազգա յնագ ետը դրակш ն պատա սխ ան տվեց և ընդգծեց ՝ Ալիևի ն կատ մա մբ ար դեն կան որոշա կ ի ճնշ ումներ. «Եթ ե տшրբ եր երկր ներ խոսում են անկ ախության ճ անա անում է , որ ինք ն իր ա կանում Ղարաբա ղի հшրցը չի լուծել, որքան էլ պնդի, որ լուծ ել է։ Շ անտաժ են անում և աս ում՝ եթե բանա կցայ ին պ րոցեսին չգնա, шպա Արցախի անկ ախությունը կճանաչեն։ Այնպես որ Ալիևի վրա այդ ճնշում ը կ ա և կլինի »,- եզրափш կեց Սուրեն Սա րգսյանը։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: